News and Updates

 • સુ.મ.પા.ના ગાર્ડન વિભાગમાં વિવિધ ઝોનમાં પ્લાન્ટેશનની કામગીરી માટે ચોમાસાની ઋતુ દરમ્યાન ભાડેથી ટેમ્પો ટાટાએસ/અશોક લેલન્ડ / અન્ય વાહન ડ્રાઈવર સહિતનું વાહન તેમજ ૦૪ (ચાર) અનુભવી પુરૂષ મજુરો પુરા પાડવાના કામે ભાવો આપવા બાબત.

  View in detail
 • Quotation for Reagents of HbA1c for machine of D10 Hb Analyzer for Maskati Charitable Hospital.

  View in detail
 • Quotation for CMC for D10 Hemoglobin Analyzer( BIO-RAD) for Maskati Charitable Hospital.

  View in detail
 • Conducting “Electrical Safety Audit (ESA)” As per The Indian Electricity Rules-1956 & CEAR-2010 / 17 Of India, along with Team Of Electrical Expert(s) for West Zone Different Property of Surat Municipal Corporation.

  View in detail
 • Supply of Accessories, Repairing & Installation with Calibration for Exiting Sound System at Sanjivkumar Auditorium, Pal in West (Rander) Zone, Surat Municipal Corporation.

  View in detail
 • Notice Inviting quotes for Hiring Service of Practicing Company Secretaries for Secretarial Audit for the Financial Year 2023-24 & 2024-25 for Surat Smart City Development Limited. (SSCDL/ADV/OUT/No.03)

  View in detail
 • સાઉથ ઝોન-એ (ઉધના) વિસ્તારમાં ટી.પી. રોડ પર આવેલ જંકશન આઈલેન્ડ/ચેનેલાઈઝર/ ડીવાઈડરને હોર્ટીકલ્ચર અને લેન્ડસ્કેપીંગની કામગીરી લોકભાગીદારી/ સ્પોન્સરશીપ/એડોપ્શન/ કોર્પોરેટ સોશ્યલ રીસ્પોન્સીબ્લીટી (સીએસઆર)થી વાર્ષિક ધોરણે પ્રિમીયમ ભરી વિકસાવવાનું કામ. (કુલ રોડ જંકશન આઈલેન્ડની સંખ્યા : ૦૩ ચેનેલાઈઝરની સંખ્યા-૦૨_ડીવાઈડરની સંખ્યા ૦૫)

  View in detail
 • સાઉથ ઝોન-એ(ઉધના) ઝોન ઓફીસ ખાતે ફાયર પંપ સેટ અને સિવિક સેન્ટર માટે વીજ સપ્લાય પુરો પાડવા માટે ખોદાણ કરી, જુદી જુદી સાઈઝના કેબલ, DWC લેઇંગ કરી, MCCB લગાડી કાર્યરત કરવાના કામે ભાવપત્રક આપવા બાબત.

  View in detail
 • સાઉથ ઝોન-એ(ઉધના)નાં કાર્યક્ષેત્રમાં આવેલ વિવિધ મ્યુની. મિલ્કતોમાં ઈલેકટ્રીકલ મરામત તથા નિભાવ અર્થે જુદા જુદા પ્રકારના ઈલેકટ્રીકલ મટીરીયલ્સ સપ્લાય કરવા અંગે સંમતિપત્ર આપવા બાબત.

  View in detail
 • સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન (લિંબાયત) માં આવેલ ડ્રા.ટી.પી. સ્કીમ નં.૬૧(પરવત–ગોડાદરા), ૬૨(ડીંડોલી–ભેદવાડ–ભેસ્તાન), ૬૯(ગોડાદરા-ડીંડોલી) વિસ્તારમાં સુરત મહાનગરપાલિકાની માલિકીની વિવિધ શાળાઓમાં જરૂરી મરામત/નિભાવ કરવાનું કામ.

  View in detail
 • સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન (લિંબાયત) માં આવેલ ડ્રા.ટી.પી. સ્કીમ નં.૬૧ (પરવત-ગોડાદરા), ૬ર (ડીંડોલી–ભેદવાડ–ભેસ્તાન), ૬૯ (ગોડાદરા-ડીંડોલી) વિસ્તારમાં સુરત મહાનગરપાલિકાની માલિકીની વિવિધ મિલ્કતોમાં જરૂરી મરામત/નિભાવ કરવાનું કામ.

  View in detail
 • સુરત મહાનગર પાલિકાના કાર્યક્ષેત્રમાં આવેલ વેસ્ટ ઝોન(રાંદેર) લાઈટ વિભાગ ખાતે ઈલેકટ્રીકલની મરામત અને નિભાવની કામગીરી અંતર્ગત વિવિધ પ્રકારની ઈલેકટ્રીકલ એસેસરીઝ/ મટીરીયલ્સ સપ્લાય કરવાની કામગીરી. (બીજો પ્રયાસ)

  View in detail
 • Shifting and ETC Work with Necessary Materials for a 50 KWp Capacity Rooftop Solar Power Plant at Magob Store of Surat Municipal Corporation.

  View in detail
 • SETC of CCTV System with TV in Different Municipal Buildings in South East Zone (Limbayat) area.

  View in detail
 • યુ.સી.ડી. વિભાગ અમલીકૃત સરકારશ્રીની DAY-NULM યોજના અંતર્ગત રચાયેલ સ્વ સહાય જુથો/AF/CLFના સભ્યોને રાખડી તથા રાખડી સંબંધિત ચીજવસ્તુઓનું પ્રદર્શન અને વેચાણ માટે સીધેસીધું બજાર મળી રહે તે હેતુથી તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૪ થી ૧૯/૦૮/૨૦૨૪ સુધી “રાખી મેળા-૨૦૨૪"નું આયોજન કરવામાં આવનાર હોય, મેળાના આયોજન બાબતે સ્વ- સહાય જૂથો/સભ્યો ધ્વારા નિયત નમૂનામાં અરજી મંગાવવા બાબત.

  View in detail
 • Valuation work for the Whole Science Center Building and Allied campus for the purpose of Renewal of Insurance Policy at City Light Road, Surat.

  View in detail
 • Quotation for Reagents and E.C.G. Roll for Maskati Charitable Hospital.

  View in detail
 • પૂર્વ(વરાછા)ઝોન-એ વિસ્તારમાં આવેલ ટી.પી.સ્કીમ નં.૬૦(પુણા), ફા. પ્લોટ નં. આર/૪૫,(હેલ્થ સેન્ટર) ખાતે ૫૦ બેડની હોસ્પિટલ તથા નવા ૧૦ પે એન્ડ યુઝ ટોઈલેટ બનાવવાના કામે સોઈલ ટેસ્ટીંગ રીપોર્ટ કરવાનુ કામ.

  View in detail
 • Annual Maintenance Work of CCTV system installed at Shri Keshubhai Patel Library Of East zone (Varachha) - A for the period of Three (03) years.

  View in detail
 • સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા સુરત મહાનગરપાલિકાની પ૦ વર્ષથી આયોજીત સંજીવકુમાર નાટૂય સ્પર્ધાનું આયોજન [પ્રવેશ ફોર્મ તા.ર૦/૦૭/ર૦ર૪ને શનિવારના રોજ સાંજે ૪.૦૦ કલાક સુધીમાં સાંસ્કૃતિક વિભાગમાં જમા કરાવવાના રહેશે.]

  View in detail
 • Bid for Supply, Installation, Testing and Commissioning of CCTV Cameras on Rental Basis [DC-ISD-CCTV_RENTAL-01-2024]

  View in detail
 • સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન (લિંબાયત) માં આવેલટી.પી. સ્કીમ નં.૦૭(આંજણા), ૦૮ (ઉમરવાડા) અને ૪૧ (ડીંડોલી) વિસ્તારમાં સુરત મહાનગરપાલિકાની માલિકીની વિવિધ શાળાઓમાં જરૂરી મરામત/નિભાવ કરવાનું કામ.

  View in detail
 • સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન (લિંબાયત) માં આવેલટી.પી. સ્કીમ નં.૦૭(આંજણા), ૦૮ (ઉમરવાડા) અને ૪૧(ડીંડોલી) વિસ્તારમાં સુરત મહાનગરપાલિકાની માલિકીની વિવિધ મિલ્કતોમાં જરૂરી મરામત/નિભાવ કરવાનું કામ.

  View in detail
 • Quotation for providing SITC work of UPS system for Surat Municipal Corporation Head Quarter, Surat.

  View in detail
 • વિજ્ઞાન મેળા ૨૦ર૪ - સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સાયન્સ સેન્ટર સુરત ખાતે આગામી ૧૬ અને ૧૭ ઓગષ્ટ, ૨૦ર૪ ના રોજ "વિજ્ઞાન મેળા"નું આયોજન.

  View in detail
 • એઆઇસી સુરતી આઇલેબ ફાઉન્ડેશન ખાતેની કેન્ટીનનો ઇજારો ભાડેથી મેળવવા કવોટેશન/ઓફર આપવા બાબત (બીજો પ્રયત્ન)

  View in detail
 • સાઉથ ઇસ્ટ ઝોન (લિંબાયત)નાં વિસ્તારમાં ટી.પી.૩૯ (ઉધના-લિંબાયત),૪૦ (લિંબાયત-ડિંડોલી) અને ૧૯ (મગોબ) માં આવેલ વિવિધ જગ્યાએ જુદા જુદા તહેવારો તથા વિવિધ પ્રસંગોએ તેમજ ગણેશ વિર્સજન અંતર્ગત મંડપની સેવા પુરી પાડવાનું કામ.

  View in detail
 • Quotation for Supply/Replacement of Table Seat and Strachure Wheel of Emergency and Physiotherapy Department of Maskati Charitable Hospital.

  View in detail
 • Quotation for cmc of x-ray machine (Allengers Medical System Pvt.Ltd. Model-Mars30) x-ray department of Maskati Charitable Hospital.

  View in detail
 • Quotation for amc For Semi Automated Biochemistry Analyzer (Chem Touch Ec-7) lab department of Maskati Charitable Hospital.

  View in detail
 • Design, Supply, Erection, Testing & Commissioning Work For Fire Hydrant system along with New Sprinkler System And Conventional Fire Alarm System As Per New Prevailing Fire Safety And National Building Code With 05 Years Comprehensive All Inclusive Annual Maintenance Contract (AMC) At Existing Sarthana Fire Station & Staff Quaters Building In D.T.P.21(Sarthana- Simada),F.P. No.98 in New East Zone (Sarthana), Surat.

  View in detail
 • સેન્ટ્રલ ઝોન વિસ્તારમાં ટી.પી./જાહેર રોડ પર આવેલ જંકશન આઈલેન્ડ/ચેનેલાઈઝર/ડીવાઈડર ને પીપીપી ધોરણે ડેવલપ, બિલ્ટ, ઓપરેટ એન્ડ મેઈન્ટેન કરી તેમજ જાહેર ખબર (એડર્વટાઈઝીંગ) કરવાના કામે વાર્ષિક ધોરણે પ્રિમીયમ ભરવા અંગેનું કામ. (કુલ રોડ જંકશન આઈલેન્ડની સંખ્યા–૧૯, ચેનેલાઈઝર-૫, ડીવાઈડર-૭ લીસ્ટ મુજબ.)

  View in detail